Regulamin

Regulamin UPCARS

Ogólne warunki najmu

 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin został wydany przez UPCARS zwaną dalej „Wynajmującym”. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Okunin 84, 05-100.
 2. Regulamin określa warunki najmu samochodów osobowych i dostawczych w umowach zawieranych przez Wynajmującego.
 3. W razie sprzeczności umowy najmu i Regulaminu strony związane są umową najmu.
 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 5. Najemcy – oznacza to stronę umowy najmu zawartej z Wynajmującym inną niż Wynajmujący lub osobę, która złożyła rezerwację samochodu;
 6. Użytkowniku – oznacza Najemcę oraz każdą osobę fizyczną wskazaną przez Najemcę w umowie najmu jako upoważnioną do prowadzenia samochodu lub osobę, której Najemca faktycznie powierzył prowadzenie samochodu

Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem

 1. Najemcą samochodu może zostać:

1) Osoba fizyczna, która spełnia łącznie warunki:

 1. przedstawi Wynajmującemu ważny dowód osobisty lub ważny paszport,
 2. ukończyła:

21 lat.

 1. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód, w tym za działania i zaniechania Użytkownika, do czasu odebrania samochodu przez Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego podpisanego przez Wynajmującego.
 2. Do kierowania samochodem uprawnieni są wyłącznie, spełniający kryteria określone w pkt. 5. Najemca i Użytkownik, z których każdy posiada od co najmniej roku: (i) uprawnienia do kierowania samochodami, oraz (i) ważne na terytorium Polski prawo jazdy. Najemca oświadcza, że Najemca i Użytkownik będą spełniać wymogi określone w zdaniu poprzednim w każdym momencie wykonania umowy najmu.
 3. Wymogi wskazane w pkt. 7 Regulaminu obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub Użytkownika wymogów wskazanych w pkt. 7 Regulaminu Wynajmujący będzie uprawniony do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.

Rezerwacja samochodu i zawarcie umowy

 1. Najemca dokonuje rezerwacji samochodu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: www.upcars.pl, telefonicznie lub za pomocą adresu e-mail. Rezerwacja następuje według stawek czynszu najmu obowiązujących w danym dniu na stronie www.upcars.pl
 2. Po złożeniu rezerwacji zostanie wysłany mail potwierdzający rezerwację.
 3. Warunkiem przystąpienia przez Wynajmującego do zawarcia umowy najmu jest:
 4. złożenie zamowienia;
 5. zaakceptowanie przez Najemcę obowiązującego Regulaminu dostępnego na stronie: www.upcars.pl
 6. pozytywne zweryfikowanie danych Najemcy;
 7. spełnienie warunków przewidzianych w pkt. 5 Regulaminu;
 8. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Najemcę lub Najemców i przedstawiciela Wynajmującego formularza umowy najmu na warunkach określonych w rezerwacji potwierdzonej przez Wynajmującego.
 9. W razie niemożności dostarczenia samochodu zgodnego z potwierdzoną przez Wynajmującego rezerwacją Wynajmujący wynajmie Najemcy samochód tej samej lub wyższej klasy, z zastosowaniem tej samej stawki, na którą została złożona rezerwacja. Powyższa zmiana nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonani umowy.
 10. W przypadku przedłużenia okresu najmu opłata za dalszy okres najmu naliczana jest według cen obowiązujących w danym dniu na stronie www.upcars.pl niezależnie od tego, czy rezerwacja nastąpiła przez pośrednika lub bezpośrednio.

Obowiązki Najemcy

 1. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili wydania go Najemcy wraz z kluczykami, pilotem, dokumentami oraz całym wyposażeniem samochodu. Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, że samochód jest wyposażony w urządzenie monitorujące GPS. Najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie przez Użytkownika obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i umowy najmu i zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o tych obowiązkach.
 2. Najemca otrzymuje samochód czysty i jest zobowiązany oddać go w takim samym stanie.
 3. Najemca może przemieszczać się autem tylko w krajach Unii Europejskiej. Przemieszczenie wynajętego samochodu poza granice UE jest zakazane.
 4. Najemca oraz Użytkownik zobowiązani są do używania samochodu w sposób określony w umowie, oraz odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu samochodu, a ponadto zobowiązują się do:
 5. zamykania samochodu oraz zabezpieczenia poza samochodem dowodu rejestracyjnego i kluczyków lub pilota przy każdorazowym wyjściu z samochodu,
 6. wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu obejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzania prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł,
 7. stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie z informacją podaną przy wlewie paliwa lub w dowodzie rejestracyjnym w rubryce P3.
 8. Koszt paliwa zużytego podczas najmu, płynów eksploatacyjnych oraz naprawy lub wymiany ogumienia uszkodzonego w trakcie wykonania umowy najmu (a w wypadku braku możliwości zakupu pojedynczej opony tego samego typu, również drugiej opony na tę samą oś pokrywa Najemca.
 9. Wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą oraz koszty związane ze spowodowaniem zwrotu do Wynajmującego samochodu przewiezionego poza granice krajów UE ponosi Najemca. Najemca ponosi koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, chyba że wykaże, że nie ponosi winy za ich powstanie i naruszenie umowy najmu. Niezależnie od odpowiedzialności Najemcy określonej w niniejszym punkcie, naruszenie zakazu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu wyłącza uprawnienia do dostarczenia samochodu zastępczego, jeżeli zdarzenie, które powodowałoby konieczność jego dostarczenia miało miejsce za granicami Polski.
 10. W przypadku, gdy przepisy wymienionych w pkt. 19 państw, do którego samochód zostanie przemieszczony, przewidują wymogi dotyczące wyposażenia samochodu nieprzewidziane przepisami prawa polskiego, na Najemcy spoczywa obowiązek dostosowania samochodu oraz jego wyposażenia do wymogów prawa tego państwa i poniesienia wynikających z tego faktu kosztów, przy czym nie uprawnia to Najemcy do ingerencji w samochód i nie uchybia to obowiązkowi zwrotu samochodu w stanie, w którym został on wydany Najemcy.
 11. W przypadku stwierdzenia, że Najemca korzysta z wynajętego samochodu w sposób niezgodny z umową lub przeznaczeniem samochodu, a także, gdy z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie dokonania kradzieży lub przywłaszczenia samochodu w związku z zawarciem umowy najmu, Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie może nastąpić poprzez przesłanie Najemcy na podany przez niego adres e-mail lub telefon wiadomości zawierającej zawiadomienie o wypowiedzeniu.
 12. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz przewożenia zwierząt.
 13. Najemca zobowiązany jest do zachowania wszystkich oznaczeń firmowych Wynajmującego na wynajętym samochodzie. Usunięcie lub zasłonięcie oznaczeń firmowych Wynajmującego możliwe jest tylko po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Wynajmującego. Zgoda, o której mowa w niniejszym punkcie może zostać udzielona pisemnie lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Najemcę adres poczty elektronicznej.
 14. Zapłata wszelkich kar pieniężnych, grzywien, opłat za parkowanie, opłat autostradowych, innych opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej oraz innych należności prywatnoprawnych i publicznoprawnych wynikłych z korzystania z samochodu podczas trwania umowy najmu jest obowiązkiem Najemcy lub Użytkownika, chyba że Najemca wykaże, że zgodnie z przepisami prawa Najemca ani Użytkownik nie ponoszą odpowiedzialności za zapłatę tego rodzaju kwot albo wykaże, że nałożenie na Najemcę lub Użytkownika obowiązku zapłaty tego rodzaju kwoty nastąpiło z winy Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kwot, które Wynajmujący zapłacił w związku z naruszeniem przez Najemcę zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym.

Zwrot samochodu

 1. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód w miejscu i czasie ustalonym w umowie najmu.
 2. Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie, bez pisemnej zgody Wynajmującego, ponosi Najemca zgodnie z pkt. 52 Regulaminu.
 3. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 60 minut nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat. Zwrot samochodu po tym czasie powoduje naliczenie kary umownej zgodnie z pkt. 41 lit. i) Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 28.
 4. Przedłużenie najmu samochodu jest możliwe jedynie w przypadku:
 5. uzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu samochodu,
 6. dokonania opłaty za cały okres dodatkowego najmu.
 7. Samochód niezwrócony w terminie określonym w umowie najmu, również z powodu niespełnienia wszystkich warunków określonych w pkt. 28 Regulaminu, zostaje zgłoszony Policji jako skradziony. Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za każdą rozpoczętą dobę bezumownego korzystania z samochodu zgodnie z pkt. 41 lit. i) Regulaminu.
 8. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami związanymi z odbiorem samochodu.
 9. Zwrot samochodu oraz kluczyków od samochodu i dokumentów samochodu może nastąpić tylko w punkcie Wynajmującego w miejscowości wskazanej w umowie najmu i na rzecz przedstawiciela Wynajmującego. Zabronione jest przekazywanie kluczyków od samochodu oraz dokumentów samochodu osobom nieuprawnionym. Zwrot samochodu powinien być potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Wynajmującego oraz Najemcę. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze samochodu lub podpisaniu protokołu odbioru albo jest nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu samochodu, Wynajmujący może dokonać odbioru samochodu jednostronnie, podpisując protokół odbioru.
 10. Punkty wynajmu Upcars czynne są codziennie 24h na dobę.
 11. Jeśli do zapłaty czynszu za najem samochodu na podstawie umowy odrębnej od umowy najmu zobowiązany jest zakład ubezpieczeń lub operator assistance, a Najemca pomimo upływu okresu najmu nie udostępnia samochodu do zwrotu, obowiązek zapłaty czynszu za każdą dodatkową dobę po upływie okresu najmu uzgodnionego przez zakład ubezpieczeń lub operatora assistance z Wynajmującym, przechodzi na Najemcę. W takim wypadku Najemca zobowiązany jest opłacić z góry należność za każdą dodatkową dobę najmu, a umowa najmu ulega przedłużeniu jedynie o okres z góry opłacony przez najemcę. W przypadku braku takiej opłaty umowa najmu ulega rozwiązaniu z upływem ostatniej opłaconej doby najmu
 12. Najemca udostępni Wynajmującemu samochód w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego. W razie nieudostępnienia samochodu do wykonania przeglądu Najemca zostanie obciążony karą umowną zgodnie z pkt. 41 lit. j) Regulaminu. 35. W razie awarii lub niesprawności samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw oraz holowania dokonanych bez zgody Wynajmującego. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy poza miejscem zwrotu wskazanym w umowie najmu Najemca ponosi koszt holowania samochodu, zgodnie z pkt. 60 Regulaminu. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.
 13. Najemca nie ma prawa do wykorzystywania wynajętego samochodu do holowania.
 14. W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu Policji oraz Wynajmującego. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń i Wynajmującym w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu i dokumentu tożsamości oraz oświadczenie o trzeźwości w chwili zdarzenia. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty od samochodu Wynajmującemu. Najemca odpowiada za szkodę powstałą wskutek braku wykonania obowiązków wynikających z niniejszego punktu, chyba że wykaże, że brak jego współdziałania nie utrudnia Wynajmującemu dochodzenia roszczeń od osoby odpowiedzialnej za dane zdarzenie.
 15. W przypadku awarii i unieruchomienia wynajmowanego samochodu Wynajmujący udostępni Najemcy samochód zastępczy.
 16. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
 17. utraty albo zniszczenia dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej lub kluczyków od samochodu;
 18. uszkodzenia samochodu z winy Najemcy lub Użytkownika;
 19. unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Polski;
 20. szkód parkingowych i aktów wandalizmu, chyba że uniemożliwiają korzystanie z samochodu, a za ich powstanie nie odpowiada Najemca;
 21. przebicia opony.

Odpowiedzialność Najemcy i kary umowne

 1. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Najemcę, w części dotyczącej zobowiązań o charakterze niepieniężnym dotyczących obowiązku zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym, następuje przez zapłatę kary umownej określonej w niniejszym Regulaminie, chyba że Najemca udowodni, że naruszenie umowy najmu lub Regulaminu nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Najemca ani Użytkownik. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym może być w szczególności: pisemne oświadczenie sprawcy zdarzenia (innego niż Najemca lub Użytkownik) lub, w razie gdy sprawca nie jest znany, notatka urzędowa Policji z miejsca zdarzenia, w której zostaną opisane jego okoliczności lub dokumentacja postępowania sprawdzającego, lub przygotowawczego w przypadku kradzieży samochodu, lub innych zdarzeń przestępnych.
 2. Wysokość kary umownej w przypadku uszkodzenia lub braku wykonania obowiązków, o których mowa w pkt. 37 uzależniona jest od klasy wynajętego samochodu i wynosi:

– w klasie A, B, B+, BL -1200 PLN

– w klasie C, C+, C automat, M – 2000 PLN

– w klasie C Premium, D, D+, D automat, SUV, SUV automat, N- 2500 PLN

– w klasie D Premium, VAN, R, N Specjalistyczne – 3000 PLN

– w klasie innej niż wymienione powyżej – 4000 PLN 42.

Pozostałe kary umowne:

 1. uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu – 1000 PLN
 2. uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu (z wyjątkiem określ. w pkt. 46 e, f) – 400 PLN
 3. uszkodzenie, zgubienie tablicy rejestracyjnej, naklejki rej. na szybie (za każde) – 300 PLN
 4. złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w samochodzie – 500 PLN
 5. złamanie zakazu przewożenia zwierząt – 300 PLN
 6. zwrot brudnego samochodu osobowego – 30 PLN
 7. zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku – 300 PLN
 8. bezumowne korzystanie z samochodu – wartość stawki dobowej określonej w umowie najmu plus 100 PLN za każdą rozpoczętą dobę
 9. utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub Użytkownika – 2000 PLN
 10. zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa, o którym mowa w pkt. 18 c) – 2000 PLN
 11. demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego – 2500 PLN
 12. wyjazd za granicę krajów UE – 2000 PLN
 13. kierowanie samochodem przez osobę niebędącą Najemcą, Użytkownikiem – 500 PLN
 14. uszkodzenie lub utrata każdego kołpaka – 60 PLN
 15. uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę) – 1000 PLN
 16. uszkodzenie opony w sytuacji określonej w pkt. 18 – 100 PLN
 17. uszkodzenie opony w sytuacji określonej w pkt. 18 w wypadku braku możliwości zakupu pojedynczej opony tego samego typu – 200 PLN
 18. zgubienie biletu parkingowego wystawionego przez operatora parkingu – 150 PLN
 19. uzupełnienie brakującego paliwa do pierwotnej ilości za każdy litr paliwa (kara pokrywa zryczałtowany koszt zakupu i uzupełnienia brakującego paliwa) – 5 PLN
 20. Wynajmujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa należną karę umowną.
 21. Najemca za dodatkową opłatą, określoną w pkt. 53 Regulaminu, może wykupić Pakiety, które zmniejszają jego odpowiedzialność za wynajęty samochód:
 22. SCDW– wyłącza odpowiedzialność Najemcy za uszkodzenia samochodu, o której mowa w pkt. 41 (w tym szyby, opony, felgi), a także wyłącza zapisy pkt. 42, pkt. 41, ) Regulaminu.
 23. Pakiety wymienione w pkt. 43 Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności z tytułu pozostałych kar umownych oraz innej odpowiedzialności określonej w Regulaminie. Pakiety mogą zostać wykupione tylko na cały okres umowy najmu.
 24. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania lub zaniechania bądź niedbalstwa, w tym:
 25. zawinionego uszkodzenia wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych plam;
 26. prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, lub bez ważnego prawa jazdy;
 27. ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji;
 28. wyjazdu samochodem poza granicę krajów UE;
 29. niedopełnienia obowiązku zwrotu dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu skutkującego odmową wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży samochodu;
 30. niedopełnienia obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z winy Najemcy;
 31. przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego;
 32. uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach;
 33. posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajęcia samochodu.
 34. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania w całości lub w części kary umownej lub opłat dodatkowych.

Opłaty

 1. Opłaty na podstawie umowy najmu (w tym czynsz najmu) pobierane są z góry, w Złotych Polskich (PLN) lub innej walucie a także możliwość płatności kartą w chwili dokonywania rezerwacji na stronie www.upcars.pl, według stawki obowiązującej w dniu złożenia rezerwacji. Wszystkie ceny wymienione w regulaminie, umowie najmu oraz na stronie internetowej www.upcars.pl są cenami brutto, chyba że w umowie najmu lub umowie ramowej wskazano inaczej. W razie rozbieżności wiążą stawki najmu wskazane w umowie najmu lub umowie ramowej.
 2. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.
 3. Podstawienie lub odbiór w granicach miasta, w którym znajduje się punkt wynajmu Upcars – 50 PLN
 4. Podstawienie/odbiór samochodu poza granicami miasta, w którym znajduje się punkt wynajmu – 4 PLN za km liczone od centrum miasta wskazanego przez nawigację do miejsca podstawienia lub odbioru.
 5. Pakiety ograniczające odpowiedzialność Najemcy, o których mowa w pkt. 43 (opłata za dobę):
 6. SCDW

-klasy A, B, B+, BL – 20 PLN

-klasy C, C+, C automat, M – 20 PLN

-klasy C Premium, D, D+, D automat, SUV, SUV aut, N – 30 PLN

-klasy D Premium, VAN, R, N specjalistyczne – 30 PLN

 1. Każdy Użytkownik inny niż Najemca za każdą dobę najmu – 5 PLN
 2. Nawigacja GPS z mapą Polski (za dobę) – 10 PLN
 3. Fotelik/podkładka dla dziecka (za dobę) – 10/5 PLN
 4. Opłata administracyjna za obsługę należności lub opłat, o których mowa w pkt. 24 – 100 PLN
 5. Opłata za rezygnację z wykonania umowy do 48 h przed datą rozpoczęcia najmu – 50 PLN
 6. Opłata za rezygnację z wykonania umowy na 48 h lub mniej przed rozpoczęciem najmu – 100 PLN
 7. Holowanie samochodu niesprawnego lub uszkodzonego – koszt holowania 7 PLN za każdy km (opłata jest naliczana wyłącznie za kurs w jedną stronę), jednakże nie mniej niż 300 PLN.

Reklamacje

 1. Reklamacje należy kierować listownie na adres siedziby Wynajmującego wskazany w pkt. 1 lub na adres email: biuro@upcars.pl
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego zgłoszenia reklamacyjnego. Do terminów rozpatrzenia reklamacji na wliczają się terminy doręczenia korespondencji przez operatora pocztowego lub serwis poczty elektronicznej.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Najemca zostanie poinformowany elektronicznie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Najemcę – jeżeli reklamacja wpłynęła e-mailem lub listownie na adres pocztowy wskazany przez Najemcę – jeżeli reklamacja wpłynęła listownie.